<% if (HTMLMetaData.image) { %> <% } %> <% if (HTMLMetaData.appleTouchIcon) { %> <% } %>